Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
   Centrum voľného času

Ponúkame...

Pozrite si ponuku záujmových útvarov v Centre voľného času pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov v školskom roku 2017/2018. POZOR! Zmena od 8.9.2017 v ponuke krúžkov! Ešte jedna ponuka pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ!
 
Všeobecné pokyny:
  • Ak žiak venuje nášmu Centru voľného času (CVČ) vzdelávací poukaz (VP), má jeden krúžok v rámci CVČ zadarmo.
  • Ak žiak venuje VP našej Základnej umeleckej škole (ZUŠ), má nárok na zľavu z mesačného poplatku vo výške 2 eurá mesačne.
  • Ak žiak poskytne škole Čestné vyhlásenie pre zber údajov do CVČ a nevenuje škole VP, vzťahuje sa na neho povinnosť mesačnej úhrady za krúžky. Výnimkou sú krúžky vo všeobecnom záujme školy, ktoré nie sú spoplatnené a môžu ich navštevovať žiaci, ktorí venovali škole Čestné vyhlásenie pre zber údajov do CVČ. Napr. Žiak XY venoval škole Čestné vyhlásenie aj VP a chce navštevovať krúžky spevácky zbor a chovateľský. Má obidva krúžky zadarmo, keďže spevácky zbor je v záujme školy a chovateľský krúžok má zadarmo, lebo venoval škole aj VP.
  • Krúžky vo všeobecnom záujme školy: spevácky, enviromentálny, žurnalistický a literárno-žurnalistický
 
Každý žiak/žiačka dostane od triednej učiteľky/učiteľa prihlasovací lístok, kde môže napísať, ktoré krúžky si vybral/vybrala.
© Centrum voľného času sv. Košických mučeníkov