Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

Milí žiaci, vážení rodičia!

V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou cez aplikáciu EduPage.

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

Krúžky pre I. stupeň ZŠ

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Krížom-krážom s Lenkou PaedDr. Lenka Korfantová pondelok 13.15 h
2 Hravo učivom Mgr. Andrea Nagyová pondelok 13. 30 h
3 Florbal a športová príprava pre 1. a 2. roč. Mgr. Gabriela Gálová štvrtok 13. 00 h.
4 Florbal a športová príprava pre 3. a 4. roč. Mgr. Gabriela Gálová štvrtok 13. 00 h.
5 Zápasenie  I Mgr. Matej Gardoš štvrtok 14.00 h
6 Pohybové aktivity pre 1. ročník Mgr. Martina Rímska, PhD. streda 13.15 h.
7 Chovateľský (pre I. a II. stupeň ZŠ) Mgr. Šarlota Škorvánková každý deň 13.00 h.
8 Miništrantský Mgr. Ján Kocúrko, MBA piatok 7.00 h.

Krúžky pre II. stupeň ZŠ

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Žurnalistický (je zadarmo) Ing. Lucia Palková 2x mesačne online stretnutia (1,5 hod.), emailová komunikácia, 1x za polrok poobedňajšie stretnutie v škole pred uzávierkou (1,5 hod.) podľa dohody na úvodnom webinári
2 Rozprávková angličtina Mgr. Karolína Kotorová pondelok 14.15 h
3 Anglický klub Mgr. Ivana Hribľanová streda 13.45 h
4 Príprava na prijímacie skúšky zo SJL Mgr. Zuzana Hugáňová pondelok 13.45 h
5 Environmentálny Mgr. Zdenka Krajňáková piatok 13.45
6 Príprava na prijímacie skúšky z MAT RNDr. Zuzana Gonciová streda 13.45 h.
7 Knihomoľovanie Mgr. Martina Molnárová štvrtok 13.45 h.
8 Klub ŠKRT (tvorivé písanie) Mgr. Martina Molnárová pondelok 13.45 h.
9 Programovanie Legorobotov Mgr. Milan Hovanec streda 13.45 h.
10 Zápasenie  II Mgr. Matej Gardoš utorok 14.00 h.
11 Futbalovo – florbalový Mgr. Matej Gardoš streda 15.00 h.

Krúžky pre gymnázium

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Literatúra zábavne a tvorivo PaedDr. Helena Čižmárová pondelok 13.50 h.
2 Posilňovanie Mgr. Matej Gardoš štvrtok 15.00 h.
3 Geografické súťaže Mgr. Milan Koščo pondelok 14.00 h.

Popis krúžkov

názov krúžku popis
Žurnalistický Cieľ: Oboznámiť žiakov so svetom žurnalistiky a tvorba školského časopisu Čordáčik. Aktivity a výstupy: webináre vedené na rôzne témy: ako písať, o čom písať, žurnalistická etiketa, bezpečne v online priestore, zdieľanie zaujímavých informácií zo sveta i Slovenska, tvorba školského časopisu Čordáčik, zúčastňovanie sa workshopov, webinárov (podľa covid situácie), zapájanie sa do súťaží školských časopisov
Krížom-krážom s Lenkou Cieľ: Krúžok ponúkne priestor na opakovanie a precvičovanie učiva 1. stupňa, prevažne z predmetov SJL, MAT, PRI, VLA. Aktivity a výstup: žiaci sa oboznámia s rôznymi typmi úloh, textov a testov, ktorými si overia vedomosti v medzinár. testovaní IEA TIMSS, KOMPARO na jar, na našej škole. Porovnajú si v nich výsledky s rovesníkmi, dostanú spätnú väzbu pre seba, rodičov a učiteľov. Vo výsledkovej správe uvidia, čo zvládli a čomu je potrebné sa ešte venovať. 
Hravo učivom Cieľom je práca s textom – čítanie s porozumením, finančná gramotnosť + príprava na testovanie žiakov a precvičovanie učiva prevažne SJL a MAT. V tvorivých úlohách možnosť tvorby príspevkov do školského časopisu Jabĺčko.
Rozprávková angličtina Cieľom je zdokonaliť sa v čítaní s porozumením. Žiaci sa oboznámia s dielami anglických a amerických spisovateľov. Na stretnutiach budeme pracovať s autentickými textami v anglickom jazyku, dramatizovať príbehy a vymýšľať alternatívne konce. Výsledkom bude zlepšenie v čitateľských zručnostiach a v anglickom jazyku. Nepôjde o doučovanie z ANJ.
Anglický klub Cieľom je zdokonaliť sa v jazykových zručnostiach ako sú počúvanie a hovorenie v cudzom jazyku. Prostredníctvom tvorivých aktivít budeme spoznávať texty anglických piesní, filmov, rozprávok a zaoberať sa aktualitami vo svete. Kružok nie je doučovanie.
Príprava na prijímacie skúšky zo SJL Precvičovanie a upevňovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom rozličných testov, úloh zameraných na čítanie s porozumením. Výsledkom je úspešne urobiť Testovanie 9, resp. prijímacie skúšky zo SJL na stredné školy.
Environmentálny Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.
Príprava na prijímacie skúšky z MAT Preopakovanie učiva matematiky druhého stupňa, jeho precvičenie na úlohach rôzneho typu. Práca s testovými úlohami. Príprava na úspešné zvládnutie Testovania 9 a prijímacich skúšok z MAT.
Knihomoľovanie Poď sa s nami začítať. Indorové i outdorové čítanie kníh rôznych žánrov, tvorivé aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti, návšteva knižníc i piknikovanie s knihou.
Klub ŠKRT (tvorivé písanie) Rád tvoríš, vymýšľaš, píšeš? Pridaj sa k nám do Klubu ŠKRT – Šikovných, Kreatívnych, Rozhľadených Tvorcov. 
Literatúra zábavne a tvorivo Cieľom je rozvíjať tvorivý potenciál žiakov a poskytovať priestor pre vyjadrenie vlastných názorov. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce. Rozvíjať komunikačnú schopnosť, zvlášť pri verejnom vystupovaní a štylizácii písaného i hovoreného textu. Získavať praktickú skúsenosť smerom od nápadu až po jeho realizovanie.
Florbal a športová príprava Cieľom je osvojiť si základné florbalové zručnosti, ako je dribling s loptičkou, vedenie a spracovanie loptičky, streľba na bránu. Pri rôznych pohybových hrách zlepšovať pohybové schopnosti a vytvoriť kladný vzťah žiaka k športu.
Programovanie Legorobotov  Náplňou krúžku je stavba robotov zo špeciálnych lego stavebníc, ktoré obsahujú motory, či senzory. Následne sa do takto skonštruovaného robota musí vymyslieť a vytvoriť program, podľa ktorého bude robot fungovať.
Zápasenie  I Cieľom je získať základné pohybové schopnosti, zdokonalenie gymnastiky, úpolvové hry.
Zápasenie  II Cieľom je získať základné pohybové schopnosti, zdokonalenie gymnastiky, úpolvové hry.
Futbalovo – florbalový Náplňou je získať futbalové a florbalové zručnosti.
Posilňovanie Posilniť svaly tela.
Pohybové aktivity Je určený pre žiakov 1. ročníka základnej školy. Jeho cieľom je posilniť význam pohybových aktivít ako súčasť denného režimu.