Poplatky

Ak žiak venuje nášmu Centru voľného času (CVČ) vzdelávací poukaz (VP), má jeden krúžok v rámci CVČ zadarmo.

Ak žiak venuje VP našej Základnej umeleckej škole (ZUŠ), má nárok na zľavu z mesačného poplatku vo výške 2 eurá mesačne.

Ak žiak poskytne škole Čestné vyhlásenie pre zber údajov do CVČ a nevenuje škole VP, vzťahuje sa na neho povinnosť mesačnej úhrady za krúžky. Výnimkou sú krúžky vo všeobecnom záujme školy (spevácky, enviromentálny, žurnalistický a literárno-žurnalistický, krúžok školskej rady), ktoré nie sú spoplatnené a môžu ich navštevovať žiaci, ktorí venovali škole Čestné vyhlásenie pre zber údajov do CVČ. Napr. Žiak XY venoval škole Čestné vyhlásenie aj VP a chce navštevovať krúžky spevácky zbor a chovateľský. Má obidva krúžky zadarmo, keďže spevácky zbor je v záujme školy a chovateľský krúžok má zadarmo, lebo venoval škole aj VP.

Výška poplatku: 7 eur mesačne
Termín splatnosti: do 10.dňa v mesiaci za daný mesiac
Číslo účtu: SK93 0200 0000 0031 6241 8657
Variabilný symbol: 444