Poplatky

Výška poplatkov v CVČ

Poplatky v CVČ Výška poplatku
Ak venujte vzdelávací poukaz CVČ 5 eur/mesiac
V každom inom prípade  7 eur/mesiac
Úhrada na účet SK93 0200 0000 0031 6241 8657    

Variabilný symbol: 444 a do poznámky meno dieťaťa