Administrácia krúžkov 2021/2022

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s fungovaním Centra voľného času a krúžkov.

Ku agende centra voľného času (ďalej len CVČ) patria:

  • Vyplnený online formulár na krúžok dostupný na webovej stránke školy, napr. tu: https://cvc.gkmke.sk/2021/08/142/
  • čestné vyhlásenie pre zber údajov (rodič môže dať iba jednému CVČ)
  • rozhodnutie o prijatí do CVČ

Ak žiaci majú záujem navštevovať akýkoľvek krúžok na našej škole, tak platia nasledujúce podmienky:

  • Je potrebné podpísať a doručiť do školy do 10.09.2021 (osobne alebo po dieťati) tlačivo Čestné vyhlásenie pre zber údajov (prosíme, aby ste ho iba podpísali a nič do nich nevpisovali).
  • Ďalej je potrebné vrátiť jeden výtlačok Rozhodnutie o prijatí do CVČ  do 10.9.2021
  • Dôležitá je pre nás adresa trvalého pobytu a podpis zákonného zástupcu.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému CVČ.

Agendu krúžkov si v každej triede organizuje triedny učiteľ a jemu nosia žiaci tlačivá. Triedny učiteľ kompletný zoznam odovzdá zodpovednému učiteľovi za CVČ.

Poplatky

Podľa § 5 ods. 6 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa § 116 ods.7, písmeno a), b) zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadená (§35) vo výške 7 eur mesačne.

Úhradu za krúžok prosím realizujte bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK93 0200 0000 0031 6241 8657, variabilný symbol 444 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa. V prípade, že žiak venuje škole vzdelávací poukaz, výška mesačného poplatku je 5 eur pri rovnakom variabilnom symbole. Vzdelávacie poukazy predstavujú finančný benefit pre žiakov, ktorí navštevujú krúžky v našom CVČ.

Všetci žiaci školy dostanú vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Je na zvážení zákonného zástupcu, ktorej inštitúcii (CVČ, ZUŠ) VP venuje. Odporúčame venovať VP našej škole. Podpísaný VP prosíme doručiť do školy (cez triedneho učiteľa alebo sekretariát) najneskôr do 21.09.2021. Na našej škole môže žiak uplatniť VP v CVČ alebo v ZUŠ.

  • Ak žiak venuje VP nášmu CVČ, tak má nárok na zľavu 2 eurá z výšky mesačného poplatku, teda v takom prípade sa platí 5 eur mesačne. Ak žiak venuje VP inej inštitúcii a chce navštevovať krúžok v našom CVČ, tak sa na túto situáciu vzťahuje platba za krúžok vo výške 7 eur/mesiac. Teda žiaci môžu navštevovať CVČ bez ohľadu na venovanie VP. VP však prináša pre žiaka navštevujúceho naše CVČ finančný benefit.
  • Ak žiak venuje VP našej ZUŠ tak má nárok na zľavu z výšky mesačného poplatku 2 eurá/mesiac.
  • Na VP prosím napíšte ceruzkou v pravom hornom horu značku „CVČ“ ak venujete poukaz CVČ, alebo „ZUŠ“, ak venujete poukaz ZUŠ.