Administrácia krúžkov 2022/2023

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s prihlasovaním na krúžky.

Domov dostávate:

  1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (1 ks)
  2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (1 ks)

Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše Centrum voľného času, je potrebné najneskôr do 09.09.2022 doniesť triednemu učiteľovi podpísané tlačivá (ktoré ste dostali):

  1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (treba len podpísať)
  2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (treba len podpísať)
  3. Vyplniť elektronický formulár cez aplikáciu EduPage. Tento formulár je náhradou prihlášky na krúžok.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému Centru voľného času.

Aj tento rok platí, že žiaci ZŠ a gymnázia dostanú vzdelávacie poukazy (MŠ nie). Vzdelávací poukaz môžete venovať nášmu Centru voľného času, našej Základnej umeleckej škole alebo iným inštitúciam. Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť do školy do 23.09.2022.

Poplatky v CVČ Výška poplatku
Ak venujte vzdelávací poukaz CVČ 5 eur/mesiac
V každom inom prípade 7 eur/mesiac
Úhrada na účet SK93 0200 0000 0031 6241 8657    

Variabilný symbol: 444 a do poznámky meno dieťaťa

 

.