Administrácia krúžkov 2023/2024

Vážení rodičia,

prinášame Vám prehľad administratívnych záležitostí spojených s Centrom voľného času (CVČ).

Domov dostávate:

  1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (1 výtlačok)
  2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (1 výtlačok)

Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše Centrum voľného času, je potrebné najneskôr do 11.09.2023 doniesť triednemu učiteľovi podpísané tlačivá (ktoré ste dostali):

  1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (treba len podpísať)
  2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (treba len podpísať)
  3. Vyplniť elektronický formulár cez aplikáciu EduPage. Tento formulár je náhradou prihlášky na krúžok.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému Centru voľného času. Ďalej pripomíname, že Čestné vyhlásenie pre zber údajov do CVČ a Rozhodnutie o prijatí do CVČ zbierame len od žiakov majúcich trvalý pobyt v okresoch Košice I – IV a Košice okolie.

Aj tento rok platí, že žiaci ZŠ a gymnázia dostanú vzdelávacie poukazy (MŠ nie). Vzdelávací poukaz môžete venovať nášmu Centru voľného času, našej Základnej umeleckej škole alebo iným inštitúciám. Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť do školy do 23.09.2023.

Poplatky v CVČ Výška poplatku
Ak venujte vzdelávací poukaz CVČ 5 eur/mesiac
V každom inom prípade 7 eur/mesiac
Úhrada na účet SK93 0200 0000 0031 6241 8657   

Variabilný symbol: 444 a do poznámky meno dieťaťa