Najčastejšie otázky ohľadom krúžkov

Centrum voľného času pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov ponúka na výber spektrum krúžkov|záujmových útvarov, ktoré predstavujú zmysluplnú formu trávenia voľného času.

Kde nájdeme ponuku krúžkov?

Ponuka krúžkov na školský rok 2023/2024 je zverejnená na webe cvc.gkmke.sk. Žiaci a rodičia tam nájdu informácie o tom, aké krúžky ponúkame, aký je ich časový rozvrh, ktorý pedagóg krúžok vedie vrátane obsahovej náplne.

Ako sa na krúžok prihlásiť?

Na krúžok sa prihlasujeme vyslovene cez aplikáciu EduPage alebo cez svoje prihlasovacie konto najneskôr do 12.09.2023. Prihlásiť sa môžu žiaci sami alebo cez rodičov. Samozrejmosťou je, že v núdzovom režime môžete svoje dieťa/žiaka prihlásiť na akýkoľvek krúžkov cez svojho triedneho učiteľa/triednu učiteľku.

Aké doklady od Vás budeme potrebovať?

Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše Centrum voľného času, je potrebné najneskôr do 11.09.2023 doniesť triednemu učiteľovi podpísané tlačivá (ktoré ste dostali):

  1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (treba len podpísať)
  2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (treba len podpísať)

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zbeúdajov iba jednému Centru voľného času. Ďalej pripomíname, že Čestné vyhlásenie pre zber údajov do CVČ a Rozhodnutie o prijatí do CVČ zbierame len od žiakov majúcich trvalý pobyt v okresoch Košice I – IV a Košice okolie.

Ako je to s poplatkami?

Mesačné poplatky za krúžok sú skutočne symbolické. Nepristúpili sme ani k ich zvyšovaniu.

Poplatky v CVČ Výška poplatku
Ak venujte vzdelávací poukaz CVČ 5 eur/mesiac
V každom inom prípade  7 eur/mesiac
Úhrada na účet SK93 0200 0000 0031 6241 8657    

Variabilný symbol: 444 a do poznámky meno dieťaťa

Od poplatkov je oslobodený len Mediálny krúžok. Poplatky je potrebné uhradiť aj za mesiac september a ostatné mesiace. Keďže poplatok je naozaj symbolický, rozhodli sme sa pre paušálnu mesačnú výšku poplatku. Ak sa však prihlásite na dva krúžky a súčasne venujete Centru voľného času vzdelávací poukaz, mesačná výška poplatku za jeden krúžok bude 5 eur, ale za druhý 7 eur.

Čo je vzdelávací poukaz?

Aj tento rok platí, že žiaci ZŠ a gymnázia dostanú vzdelávacie poukazy (MŠ nie). Vzdelávací poukaz môžete venovať nášmu Centru voľného času, našej Základnej umeleckej škole alebo iným inštitúciám. Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť do školy do 23.09.2023. Ak venujete vzdelávací poukaz nášmu Centru voľného času, máte úľavu z poplatku 2 eurá mesačne. Teda výška mesačného poplatku za krúžok v takom prípade 5 eur. V ostatných prípadoch je to 7 eur. Vzdelávací poukaz prosím neprehýbajte, len podpíšte na príslušnom mieste a ceruzkou v hornom rohu vyznačte či ho venujete nášmu Centru voľného času (skratkou CVČ), alebo Základnej umeleckej škole (ZUŠ).

Odkedy sa začne realizácia krúžkov?

Krúžku začnú najskôr v týždni od 18.09. alebo od 25.09. vždy podľa inštrukcie vedúceho krúžku.

Čo v prípade, že mám ďalšie otázky?

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0911 872 801 alebo emailom na office@gkmke.sk