Administrácia krúžkov 2022/2023

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s prihlasovaním na krúžky.

Domov dostávate:

 1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (1 ks)
 2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (1 ks)

Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše Centrum voľného času, je potrebné najneskôr do 09.09.2022 doniesť triednemu učiteľovi podpísané tlačivá (ktoré ste dostali):

 1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (treba len podpísať)
 2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (treba len podpísať)
 3. Vyplniť elektronický formulár cez aplikáciu EduPage. Tento formulár je náhradou prihlášky na krúžok.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému Centru voľného času.

Aj tento rok platí, že žiaci ZŠ a gymnázia dostanú vzdelávacie poukazy (MŠ nie). Vzdelávací poukaz môžete venovať nášmu Centru voľného času, našej Základnej umeleckej škole alebo iným inštitúciam. Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť do školy do 23.09.2022.

Poplatky v CVČ Výška poplatku
Ak venujte vzdelávací poukaz CVČ 5 eur/mesiac
V každom inom prípade 7 eur/mesiac
Úhrada na účet SK93 0200 0000 0031 6241 8657    

Variabilný symbol: 444 a do poznámky meno dieťaťa

 

.

 

 

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

Milí žiaci, vážení rodičia!

V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou cez aplikáciu EduPage.

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

Krúžky pre I. stupeň ZŠ

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Krížom-krážom s Lenkou PaedDr. Lenka Korfantová pondelok 13.15 h
2 Hravo učivom Mgr. Andrea Nagyová pondelok 13. 30 h
3 Florbal a športová príprava pre 1. a 2. roč. Mgr. Gabriela Gálová štvrtok 13. 00 h.
4 Florbal a športová príprava pre 3. a 4. roč. Mgr. Gabriela Gálová štvrtok 13. 00 h.
5 Zápasenie  I Mgr. Matej Gardoš štvrtok 14.00 h
6 Pohybové aktivity pre 1. ročník Mgr. Martina Rímska, PhD. streda 13.15 h.
7 Chovateľský (pre I. a II. stupeň ZŠ) Mgr. Šarlota Škorvánková každý deň 13.00 h.
8 Miništrantský Mgr. Ján Kocúrko, MBA piatok 7.00 h.

Krúžky pre II. stupeň ZŠ

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Žurnalistický (je zadarmo) Ing. Lucia Palková 2x mesačne online stretnutia (1,5 hod.), emailová komunikácia, 1x za polrok poobedňajšie stretnutie v škole pred uzávierkou (1,5 hod.) podľa dohody na úvodnom webinári
2 Rozprávková angličtina Mgr. Karolína Kotorová pondelok 14.15 h
3 Anglický klub Mgr. Ivana Hribľanová streda 13.45 h
4 Príprava na prijímacie skúšky zo SJL Mgr. Zuzana Hugáňová pondelok 13.45 h
5 Environmentálny Mgr. Zdenka Krajňáková piatok 13.45
6 Príprava na prijímacie skúšky z MAT RNDr. Zuzana Gonciová streda 13.45 h.
7 Knihomoľovanie Mgr. Martina Molnárová štvrtok 13.45 h.
8 Klub ŠKRT (tvorivé písanie) Mgr. Martina Molnárová pondelok 13.45 h.
9 Programovanie Legorobotov Mgr. Milan Hovanec streda 13.45 h.
10 Zápasenie  II Mgr. Matej Gardoš utorok 14.00 h.
11 Futbalovo – florbalový Mgr. Matej Gardoš streda 15.00 h.

Krúžky pre gymnázium

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Literatúra zábavne a tvorivo PaedDr. Helena Čižmárová pondelok 13.50 h.
2 Posilňovanie Mgr. Matej Gardoš štvrtok 15.00 h.
3 Geografické súťaže Mgr. Milan Koščo pondelok 14.00 h.

Popis krúžkov

názov krúžku popis
Žurnalistický Cieľ: Oboznámiť žiakov so svetom žurnalistiky a tvorba školského časopisu Čordáčik. Aktivity a výstupy: webináre vedené na rôzne témy: ako písať, o čom písať, žurnalistická etiketa, bezpečne v online priestore, zdieľanie zaujímavých informácií zo sveta i Slovenska, tvorba školského časopisu Čordáčik, zúčastňovanie sa workshopov, webinárov (podľa covid situácie), zapájanie sa do súťaží školských časopisov
Krížom-krážom s Lenkou Cieľ: Krúžok ponúkne priestor na opakovanie a precvičovanie učiva 1. stupňa, prevažne z predmetov SJL, MAT, PRI, VLA. Aktivity a výstup: žiaci sa oboznámia s rôznymi typmi úloh, textov a testov, ktorými si overia vedomosti v medzinár. testovaní IEA TIMSS, KOMPARO na jar, na našej škole. Porovnajú si v nich výsledky s rovesníkmi, dostanú spätnú väzbu pre seba, rodičov a učiteľov. Vo výsledkovej správe uvidia, čo zvládli a čomu je potrebné sa ešte venovať. 
Hravo učivom Cieľom je práca s textom – čítanie s porozumením, finančná gramotnosť + príprava na testovanie žiakov a precvičovanie učiva prevažne SJL a MAT. V tvorivých úlohách možnosť tvorby príspevkov do školského časopisu Jabĺčko.
Rozprávková angličtina Cieľom je zdokonaliť sa v čítaní s porozumením. Žiaci sa oboznámia s dielami anglických a amerických spisovateľov. Na stretnutiach budeme pracovať s autentickými textami v anglickom jazyku, dramatizovať príbehy a vymýšľať alternatívne konce. Výsledkom bude zlepšenie v čitateľských zručnostiach a v anglickom jazyku. Nepôjde o doučovanie z ANJ.
Anglický klub Cieľom je zdokonaliť sa v jazykových zručnostiach ako sú počúvanie a hovorenie v cudzom jazyku. Prostredníctvom tvorivých aktivít budeme spoznávať texty anglických piesní, filmov, rozprávok a zaoberať sa aktualitami vo svete. Kružok nie je doučovanie.
Príprava na prijímacie skúšky zo SJL Precvičovanie a upevňovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom rozličných testov, úloh zameraných na čítanie s porozumením. Výsledkom je úspešne urobiť Testovanie 9, resp. prijímacie skúšky zo SJL na stredné školy.
Environmentálny Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.
Príprava na prijímacie skúšky z MAT Preopakovanie učiva matematiky druhého stupňa, jeho precvičenie na úlohach rôzneho typu. Práca s testovými úlohami. Príprava na úspešné zvládnutie Testovania 9 a prijímacich skúšok z MAT.
Knihomoľovanie Poď sa s nami začítať. Indorové i outdorové čítanie kníh rôznych žánrov, tvorivé aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti, návšteva knižníc i piknikovanie s knihou.
Klub ŠKRT (tvorivé písanie) Rád tvoríš, vymýšľaš, píšeš? Pridaj sa k nám do Klubu ŠKRT – Šikovných, Kreatívnych, Rozhľadených Tvorcov. 
Literatúra zábavne a tvorivo Cieľom je rozvíjať tvorivý potenciál žiakov a poskytovať priestor pre vyjadrenie vlastných názorov. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce. Rozvíjať komunikačnú schopnosť, zvlášť pri verejnom vystupovaní a štylizácii písaného i hovoreného textu. Získavať praktickú skúsenosť smerom od nápadu až po jeho realizovanie.
Florbal a športová príprava Cieľom je osvojiť si základné florbalové zručnosti, ako je dribling s loptičkou, vedenie a spracovanie loptičky, streľba na bránu. Pri rôznych pohybových hrách zlepšovať pohybové schopnosti a vytvoriť kladný vzťah žiaka k športu.
Programovanie Legorobotov  Náplňou krúžku je stavba robotov zo špeciálnych lego stavebníc, ktoré obsahujú motory, či senzory. Následne sa do takto skonštruovaného robota musí vymyslieť a vytvoriť program, podľa ktorého bude robot fungovať.
Zápasenie  I Cieľom je získať základné pohybové schopnosti, zdokonalenie gymnastiky, úpolvové hry.
Zápasenie  II Cieľom je získať základné pohybové schopnosti, zdokonalenie gymnastiky, úpolvové hry.
Futbalovo – florbalový Náplňou je získať futbalové a florbalové zručnosti.
Posilňovanie Posilniť svaly tela.
Pohybové aktivity Je určený pre žiakov 1. ročníka základnej školy. Jeho cieľom je posilniť význam pohybových aktivít ako súčasť denného režimu.

Ponuka krúžkov 2020

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021

Krúžky sa začnú realizovať od 01.10.2020. Nižšie si všimnite rozpis krúžkov. Prihlásenie prebieha cez triednych učiteľov, ktorí Vám radi poskytnú bližšie informácie.

p.č. NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU CIEĽOVÁ SKUPINA DEŇ V TÝŽDNI ČAS UČEBŇA/

INÉ

ANOTÁCIA/poznámky
1. Chovateľsko-pestovateľský Mgr. Šarlota Škorvánková Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ utorok 12.30 h. Voliéra, átrium Rozvoj ekologického cítenia žiakov, chov papagájov a pestovanie okrasných a liečivých bylín.
2. Krížom-krážom s Lenkou PaedDr. Lenka Korfantová Žiaci 2. ročníka ZŠ piatok 11.45 h. 2.C Objavovanie a precvičovanie pravidiel gramatiky a matematiky veselou formou
3. Tvorivé dielne Ing. Ingrid Ondášová Žiaci od 3. ročníka ZŠ streda 15.00 h. 2.C Počet žiakov je limitovaný na 10. Namateriál 2 eurá/mesiac. Techniky decoupage, krakelovanie, maľovanie na textil, patchwork, škrobené ozdoby.
4. Pomoc labkám I Ing. Ingrid Ondášová Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sobota 6x za rok Útulok UVP Košice Venčenie psov a drobná pomoc v útulku.
5. Zápasenie Mgr. Matej Gardoš (M SR v zápasení) Žiaci 1. stupňa ZŠ pondelok 14.00 h. Malá telocvičňa Rozvoj a zdokonaľovanie pohybových schopností so zameraním na úpolové športy.
6. Hravo učivom Mgr. Andrea Nagyová Žiaci 2. ročníka ZŠ štvrtok 11.45 h. 2.A Upevňovanie a precvičovanie učiva slovenského jazyka a matematiky.
7. Bystré hlavičky Mgr. Martina Barcziová Žiaci 4 ročníka ZŠ pondelok 13.30 h. 4.B Precvičovanie učiva hravou formou a neformálne.
8. Futbalový Mgr. Artur Tenkach Žiaci 1. stupňa ZŠ pondelok 13.30 h. telocvičňa Poplatok 10 eur priamo vedúcemu krúžku
9. Futbalový Mgr. Artur Tenkach Žiaci MŠ pondelok 14.30 h. telocvičňa Poplatok 10 eur priamo vedúcemu krúžku
10. Spevácky Mgr. Ľudmila Šoltisová Žiaci od 2. ročníka ZŠ štvrtok 13.45 h. kaplnka Rozvíjanie talentu, spevu, nácvik ukazovačiek a pod.
11. Pomoc labkám II Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ sobota 6x za rok Útulok UVP Košice Venčenie psov a drobná pomoc v útulku.
12. Kulinárium Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ pondelok 14.00 h. (2x/mesiac) Školská kuchynka Spoznávanie chutí domácej i zahraničnej kuchyne. Nové recepty. Potešenie chuťových pohárikov.
13. Turistický Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ sobota 6x za rok sobotňajšia turistika   Putovanie po cestách i necestách, rozvoj priateľstiev a spoznávanie krás Slovenska.
14. Programovanie Mgr. Milan Hovanec Žiaci 2. stupňa ZŠ pondelok 13.45 h. Učebňa Carla Acutisa Rozvoj logického a algoritmického myslenia.
15. Fyzikálny (pre zVEDAvých) RNDr. Beáta Guteková Žiaci 7.-9. ročníka ZŠ streda 13.45 h. Učebňa Alberta Einsteina Prehĺbenie a precvičovanie vedomostí a zručností počas získané počas vyučovania. Naučíme sa rozumieť fyzikálnej podstate rôznych javov z bežného života a budeme sa pripravovať na fyzikálnu olympiádu a súťaže.
16. Matematika 9 Mgr. Katarína Hopková Žiaci 9. ročníka ZŠ Streda chlapci/štvrtok dievčatá 13.50 h. 9.A Príprava na T9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.
17. Matematický 7-8 RNDr. Mgr. Anna Kovaľová Žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ pondelok 13.50 h. 8.B Precvičovanie učiva, doučovanie podľa záujmu.
18. Aby slovenčina chutila Mgr. Martina Molnárová Žiaci 9. ročníka ZŠ pondelok 13.50 h. 9.A Príprava na T9 a na prijímacie skúšky na stredné školy. Práca s textom.
19. Knihomoľovanie Mgr. Martina Molnárová Žiaci 2. stupňa ZŠ štvrtok 13.50 h. Školská knižnica Poďme sa spoločne začítať a objaviť zákutia krajiny príbehov, fantázie a kreativity.
20. Miništrantský pre chlapcov Mgr. Ján Kocúrko Žiaci ZŠ a gymnázia Piatok/štvrtok 7.00 h. kaplnka Asistencia a príprava počas liturgických slávnosti.
21. Prírodovedný Mgr. Šarlota Škorvánková Žiaci gymnázia štvrtok 13.00 h. Učebňa J. G. Mendel Rozvoj logického myslenia, príprava na vysoké školy.
22. Fyzikálny pre GYM RNDr. Beáta Guteková Žiaci gymnázia Podľa dohody Podľa dohody Učebňa Alberta Einsteina Prehĺbenie a precvičovanie vedomostí a zručností počas získané počas vyučovania. Naučíme sa rozumieť fyzikálnej podstate rôznych javov z bežného života a budeme sa pripravovať na fyzikálnu olympiádu a súťaže.
23. Literárno-žurnalistický PaedDr. Helena Čižmárová Žiaci gymnázia štvrtok 14.30 h. Miestnosť redakčnej rady (70) Príprava časopisu Quo vadis, práca s grafickými programami, teambuilding.
               

Parkour – upútavka na nový šport

PARKOUR tréningy pre deti a mládež už aj v meste KOŠICE a práve na našej škole. Kurzy SuperKids pre deti od 4 do 7 rokov a Parkour Basic pre mládež 8 až 15 rokov. Kurzy nájdete v predaji na stránkach https://ke.skills.sk/ Tréningy začínajú od 9.9.2019. Na tomto odkaze záujemci nájdu odkaz na upútavku:

Skilllab-Poprad

 

Administratívne formality ku krúžkom 2020

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s fungovaním v centre voľného času.

Ku agende centra voľného času (ďalej len CVČ) patria:

 • papierová prihláška na každý krúžok podpísaná zákonným zástupcom žiaka
 • čestné vyhlásenie pre zber údajov (rodič môže dať iba jednému CVČ)
 • rozhodnutie o prijatí do CVČ

Ak žiaci majú záujem navštevovať akýkoľvek krúžok na našej škole, tak platia nasledujúce podmienky:

 • Žiaci dostanú prázdne prihlášky na krúžky (potrebné je ich vyplniť), tlačivo Čestné vyhlásenie pre zber údajov (je potrebné vrátiť podpísané obidva originály a prosíme, aby ste ich iba podpísali a nič do nich nevpisovali), Rozhodnutie o prijatí do CVČ (je potrebné vrátiť jednu podpísanú kópiu). Tieto podpísané tlačivá prosíme prosím vrátiť nepoprehýbané, nepokrčené a podpísané obratom, najneskôr však 10.09.2020 prostredníctvom triednych učiteľov. Prosím aby ste do nich nedopisovali žiadne chýbajúce údaje. Dôležitá je pre nás adresa trvalého pobytu a podpis zákonného zástupcu.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému CVČ.

Agendu krúžkov si v každej triede organizuje triedny učiteľ a jemu žiaci nosia prihlášky i ostatné tlačivá. Triedny učiteľ kompletný zoznam odovzdá zodpovednému učiteľovi za CVČ. Zoznam krúžkov aj s časovým rozvrhom je v samostatnom článku. Krúžky začnú fungovať od októbra 2020.

Poplatky

Podľa § 5 ods. 6 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa § 116 ods.7, písmeno a), b) zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadená (§35) vo výške 7 eur mesačne.

Úhradu za krúžok prosím realizujte bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK93 0200 0000 0031 6241 8657, variabilný symbol 444 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa. V prípade, že žiak venuje škole vzdelávací poukaz, výška mesačného poplatku je 5 eur pri rovnakom variabilnom symbole i poznámke.

Vzdelávacie poukazy predstavujú finančný benefit pre žiakov, ktorí navštevujú krúžky v našom CVČ.

Všetci žiaci školy dostanú vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Je na zvážení zákonného zástupcu, ktorej inštitúcii (CVČ, ZUŠ) VP venuje. Odporúčame venovať VP našej škole. Podpísaný VP prosíme doručiť do školy (cez triedneho učiteľa alebo sekretariát) najneskôr do 21.09.2020. Na našej škole môže žiak uplatniť VP v CVČ alebo v ZUŠ.

 • Ak žiak venuje VP nášmu CVČ, tak má nárok na zľavu 2 eurá z výšky mesačného poplatku, teda v takom prípade sa platí 5 eur mesačne. Ak žiak venuje VP inej inštitúcii a chce navštevovať krúžok v našom CVČ, tak sa na túto situáciu vzťahuje platba za krúžok vo výške 7 eur/mesiac. Teda žiaci môžu navštevovať CVČ bez ohľadu na venovanie VP. VP však prináša pre žiaka navštevujúceho naše CVČ finančný benefit.
 • Ak žiak venuje VP našej ZUŠ tak má nárok na zľavu z výšky mesačného poplatku 2 eurá/mesiac.
 • Na VP prosím napíšte ceruzkou v pravom hornom horu značku “CVČ” ak venujete poukaz CVČ, alebo “ZUŠ”, ak venujete poukaz ZUŠ.

Ponuka záujmových útvarov 2019

Milí priatelia, ponúkame Vám prehľad záujmových útvarov (krúžkov) realizovaných v našom centre voľného času v školskom roku 2019/2020.

Krúžky pre I. stupeň

názov útvaru vedúci útvaru deň čas (h) miestnosť platba (eur)
Aranžérsky M. Počatková pondelok 14.30 kuchynka 7
Bedminton pre deti Mgr. M. Lojová pondelok 14.00 telocvičňa 7
Tvorivé dielne (od 3. ročníka) Ing. I. Ondášová streda 15.00 7
Pomoc labkám (od 2. ročníka) Ing. I. Ondášová sobota 12.00 18.00 6x za školský rok ­útulok 7
Krížom krážom s Lenkou PaedDr. L. Korfantová pondelok 12.30 1. B 7
Krížom krážom s Aďou Mgr. A. Nagyová pondelok 12.30 1. A 7
Spevácky (od 2. ročníka) Mgr. Ľ. Šoltisová štvrtok 13.45 kaplnka 0
Zápasnícky Mgr. M. Gardoš pondelok 13.45 telocvičňa 7
Chovateľský Mgr. Š. Škorvánková priebežne 7

 

Krúžky pre II. stupeň

názov krúžku vedúci deň čas (h) miestnosť platba (eur)
Matematický (pre 7. ročník) RNDr. A. Kovaľová pondelok 13.45 7. B 7
Cvičenia z matematiky 9 Mgr. Š. Škorvánková pondelok 14.00 9. A 7
Environmentálny Mgr. Z. Krajňáková piatok 13.30 zberný dvor 0
Časopis Čordáčik Mgr. art. Ľ. Macáková štvrtok 13.45 INF 0
Aby slovenčina chutila 9 Mgr. M. Molnárová štvrtok 13.45 9. A 7
Knihomoľovanie Mgr. M. Molnárová pondelok 13.45 knižnica 7
Kulinárium Mgr. L. Hromadová štvrtok 13.45 kuchynka 7
Pomoc labkám Mgr. L. Hromadová sobota 12.00 18.00 h 6x za školský rok útulok 7
Programovanie Lego robotov Mgr. M. Hovanec pondelok 13.45 C. Acutis 7
Športový Mgr. M. Gardoš streda 13.45 telocvičňa 7

 

Krúžky pre gymnázium

názov krúžku vedúci deň čas (h) miestnosť
Posilňovanie Mgr. M. Gardoš pondelok/streda 13.45 posilňovňa
Literárno-žurnalistický PaedDr. H. Čižmárová utorok redakčná rada
Geografické súťaže Mgr. M. Koščo piatok KGEG
Fyzikálny RNDr. B. Guteková piatok