Najčastejšie otázky ohľadom krúžkov

Centrum voľného času pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov ponúka na výber spektrum krúžkov|záujmových útvarov, ktoré predstavujú zmysluplnú formu trávenia voľného času.

Kde nájdeme ponuku krúžkov?

Ponuka krúžkov na školský rok 2023/2024 je zverejnená na webe cvc.gkmke.sk. Žiaci a rodičia tam nájdu informácie o tom, aké krúžky ponúkame, aký je ich časový rozvrh, ktorý pedagóg krúžok vedie vrátane obsahovej náplne.

Ako sa na krúžok prihlásiť?

Na krúžok sa prihlasujeme vyslovene cez aplikáciu EduPage alebo cez svoje prihlasovacie konto najneskôr do 12.09.2023. Prihlásiť sa môžu žiaci sami alebo cez rodičov. Samozrejmosťou je, že v núdzovom režime môžete svoje dieťa/žiaka prihlásiť na akýkoľvek krúžkov cez svojho triedneho učiteľa/triednu učiteľku.

Aké doklady od Vás budeme potrebovať?

Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše Centrum voľného času, je potrebné najneskôr do 11.09.2023 doniesť triednemu učiteľovi podpísané tlačivá (ktoré ste dostali):

 1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (treba len podpísať)
 2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (treba len podpísať)

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zbeúdajov iba jednému Centru voľného času. Ďalej pripomíname, že Čestné vyhlásenie pre zber údajov do CVČ a Rozhodnutie o prijatí do CVČ zbierame len od žiakov majúcich trvalý pobyt v okresoch Košice I – IV a Košice okolie.

Ako je to s poplatkami?

Mesačné poplatky za krúžok sú skutočne symbolické. Nepristúpili sme ani k ich zvyšovaniu.

Poplatky v CVČ Výška poplatku
Ak venujte vzdelávací poukaz CVČ 5 eur/mesiac
V každom inom prípade  7 eur/mesiac
Úhrada na účet SK93 0200 0000 0031 6241 8657    

Variabilný symbol: 444 a do poznámky meno dieťaťa

Od poplatkov je oslobodený len Mediálny krúžok. Poplatky je potrebné uhradiť aj za mesiac september a ostatné mesiace. Keďže poplatok je naozaj symbolický, rozhodli sme sa pre paušálnu mesačnú výšku poplatku. Ak sa však prihlásite na dva krúžky a súčasne venujete Centru voľného času vzdelávací poukaz, mesačná výška poplatku za jeden krúžok bude 5 eur, ale za druhý 7 eur.

Čo je vzdelávací poukaz?

Aj tento rok platí, že žiaci ZŠ a gymnázia dostanú vzdelávacie poukazy (MŠ nie). Vzdelávací poukaz môžete venovať nášmu Centru voľného času, našej Základnej umeleckej škole alebo iným inštitúciám. Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť do školy do 23.09.2023. Ak venujete vzdelávací poukaz nášmu Centru voľného času, máte úľavu z poplatku 2 eurá mesačne. Teda výška mesačného poplatku za krúžok v takom prípade 5 eur. V ostatných prípadoch je to 7 eur. Vzdelávací poukaz prosím neprehýbajte, len podpíšte na príslušnom mieste a ceruzkou v hornom rohu vyznačte či ho venujete nášmu Centru voľného času (skratkou CVČ), alebo Základnej umeleckej škole (ZUŠ).

Odkedy sa začne realizácia krúžkov?

Krúžku začnú najskôr v týždni od 18.09. alebo od 25.09. vždy podľa inštrukcie vedúceho krúžku.

Čo v prípade, že mám ďalšie otázky?

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0911 872 801 alebo emailom na office@gkmke.sk

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov na školský rok 2023/2024.

Kruzky_2023_2024.pdf

 

Prihlasovanie sa na krúžky prebieha cez aplikáciu EduPage od 30.08. do 12.09.2023.

Aktivity v krúžku Florbal

V rámci krúžku Florbal a športová príprava, ktorý navštevovalo 32 žiakov prvého stupňa základnej školy, sme sa oboznámili s pravidlami florbalu, osvojili si základné florbalové zručnosti, ako je dribling s loptičkou, vedenie a spracovanie loptičky, streľba na bránu. Pri rôznych pohybových hrách a športoch sme zlepšovali svoje pohybové schopnosti a zručnosti.

Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, ktorá nás v rôznych obdobiach školského roka sprevádzala, pri dodržiavaní všetkých nariadení, sme na sebe stále pracovali a snažili sme sa v jednotlivých herných činnostiach zlepšovať.

Veľkú radosť sme mali, keď sme tieto získané zručnosti mohli využiť v zápasoch vo vynovenej školskej  telocvični. Na záver nechýbal ani turnaj, z ktorého sme si odniesli športové zážitky, medaily a to najdôležitejšie – radosť z hry a pohybu, čo bolo cieľom krúžku.

Ďakujeme vedúcej krúžku Gabriele Gálovej za celoročné úsilie a snahu hľadať vždy nové riešenia náročných situácií. Tým si krúžok získal výraznú pridanú hodnotu a vzrástol na obľúbenosti. Ďakujeme.

 

Administrácia krúžkov 2023/2024

Vážení rodičia,

prinášame Vám prehľad administratívnych záležitostí spojených s Centrom voľného času (CVČ).

Domov dostávate:

 1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (1 výtlačok)
 2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (1 výtlačok)

Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše Centrum voľného času, je potrebné najneskôr do 11.09.2023 doniesť triednemu učiteľovi podpísané tlačivá (ktoré ste dostali):

 1. Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (treba len podpísať)
 2. Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (treba len podpísať)
 3. Vyplniť elektronický formulár cez aplikáciu EduPage. Tento formulár je náhradou prihlášky na krúžok.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému Centru voľného času. Ďalej pripomíname, že Čestné vyhlásenie pre zber údajov do CVČ a Rozhodnutie o prijatí do CVČ zbierame len od žiakov majúcich trvalý pobyt v okresoch Košice I – IV a Košice okolie.

Aj tento rok platí, že žiaci ZŠ a gymnázia dostanú vzdelávacie poukazy (MŠ nie). Vzdelávací poukaz môžete venovať nášmu Centru voľného času, našej Základnej umeleckej škole alebo iným inštitúciám. Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť do školy do 23.09.2023.

Poplatky v CVČ Výška poplatku
Ak venujte vzdelávací poukaz CVČ 5 eur/mesiac
V každom inom prípade 7 eur/mesiac
Úhrada na účet SK93 0200 0000 0031 6241 8657   

Variabilný symbol: 444 a do poznámky meno dieťaťa

 

 

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

Milí žiaci, vážení rodičia!

V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou cez aplikáciu EduPage.

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

Krúžky pre I. stupeň ZŠ

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Krížom-krážom s Lenkou PaedDr. Lenka Korfantová pondelok 13.15 h
2 Hravo učivom Mgr. Andrea Nagyová pondelok 13. 30 h
3 Florbal a športová príprava pre 1. a 2. roč. Mgr. Gabriela Gálová štvrtok 13. 00 h.
4 Florbal a športová príprava pre 3. a 4. roč. Mgr. Gabriela Gálová štvrtok 13. 00 h.
5 Zápasenie  I Mgr. Matej Gardoš štvrtok 14.00 h
6 Pohybové aktivity pre 1. ročník Mgr. Martina Rímska, PhD. streda 13.15 h.
7 Chovateľský (pre I. a II. stupeň ZŠ) Mgr. Šarlota Škorvánková každý deň 13.00 h.
8 Miništrantský Mgr. Ján Kocúrko, MBA piatok 7.00 h.

Krúžky pre II. stupeň ZŠ

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Žurnalistický (je zadarmo) Ing. Lucia Palková 2x mesačne online stretnutia (1,5 hod.), emailová komunikácia, 1x za polrok poobedňajšie stretnutie v škole pred uzávierkou (1,5 hod.) podľa dohody na úvodnom webinári
2 Rozprávková angličtina Mgr. Karolína Kotorová pondelok 14.15 h
3 Anglický klub Mgr. Ivana Hribľanová streda 13.45 h
4 Príprava na prijímacie skúšky zo SJL Mgr. Zuzana Hugáňová pondelok 13.45 h
5 Environmentálny Mgr. Zdenka Krajňáková piatok 13.45
6 Príprava na prijímacie skúšky z MAT RNDr. Zuzana Gonciová streda 13.45 h.
7 Knihomoľovanie Mgr. Martina Molnárová štvrtok 13.45 h.
8 Klub ŠKRT (tvorivé písanie) Mgr. Martina Molnárová pondelok 13.45 h.
9 Programovanie Legorobotov Mgr. Milan Hovanec streda 13.45 h.
10 Zápasenie  II Mgr. Matej Gardoš utorok 14.00 h.
11 Futbalovo – florbalový Mgr. Matej Gardoš streda 15.00 h.

Krúžky pre gymnázium

  názov krúžku vedúci krúžku deň v týždni čas
1 Literatúra zábavne a tvorivo PaedDr. Helena Čižmárová pondelok 13.50 h.
2 Posilňovanie Mgr. Matej Gardoš štvrtok 15.00 h.
3 Geografické súťaže Mgr. Milan Koščo pondelok 14.00 h.

Popis krúžkov

názov krúžku popis
Žurnalistický Cieľ: Oboznámiť žiakov so svetom žurnalistiky a tvorba školského časopisu Čordáčik. Aktivity a výstupy: webináre vedené na rôzne témy: ako písať, o čom písať, žurnalistická etiketa, bezpečne v online priestore, zdieľanie zaujímavých informácií zo sveta i Slovenska, tvorba školského časopisu Čordáčik, zúčastňovanie sa workshopov, webinárov (podľa covid situácie), zapájanie sa do súťaží školských časopisov
Krížom-krážom s Lenkou Cieľ: Krúžok ponúkne priestor na opakovanie a precvičovanie učiva 1. stupňa, prevažne z predmetov SJL, MAT, PRI, VLA. Aktivity a výstup: žiaci sa oboznámia s rôznymi typmi úloh, textov a testov, ktorými si overia vedomosti v medzinár. testovaní IEA TIMSS, KOMPARO na jar, na našej škole. Porovnajú si v nich výsledky s rovesníkmi, dostanú spätnú väzbu pre seba, rodičov a učiteľov. Vo výsledkovej správe uvidia, čo zvládli a čomu je potrebné sa ešte venovať. 
Hravo učivom Cieľom je práca s textom – čítanie s porozumením, finančná gramotnosť + príprava na testovanie žiakov a precvičovanie učiva prevažne SJL a MAT. V tvorivých úlohách možnosť tvorby príspevkov do školského časopisu Jabĺčko.
Rozprávková angličtina Cieľom je zdokonaliť sa v čítaní s porozumením. Žiaci sa oboznámia s dielami anglických a amerických spisovateľov. Na stretnutiach budeme pracovať s autentickými textami v anglickom jazyku, dramatizovať príbehy a vymýšľať alternatívne konce. Výsledkom bude zlepšenie v čitateľských zručnostiach a v anglickom jazyku. Nepôjde o doučovanie z ANJ.
Anglický klub Cieľom je zdokonaliť sa v jazykových zručnostiach ako sú počúvanie a hovorenie v cudzom jazyku. Prostredníctvom tvorivých aktivít budeme spoznávať texty anglických piesní, filmov, rozprávok a zaoberať sa aktualitami vo svete. Kružok nie je doučovanie.
Príprava na prijímacie skúšky zo SJL Precvičovanie a upevňovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom rozličných testov, úloh zameraných na čítanie s porozumením. Výsledkom je úspešne urobiť Testovanie 9, resp. prijímacie skúšky zo SJL na stredné školy.
Environmentálny Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.
Príprava na prijímacie skúšky z MAT Preopakovanie učiva matematiky druhého stupňa, jeho precvičenie na úlohach rôzneho typu. Práca s testovými úlohami. Príprava na úspešné zvládnutie Testovania 9 a prijímacich skúšok z MAT.
Knihomoľovanie Poď sa s nami začítať. Indorové i outdorové čítanie kníh rôznych žánrov, tvorivé aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti, návšteva knižníc i piknikovanie s knihou.
Klub ŠKRT (tvorivé písanie) Rád tvoríš, vymýšľaš, píšeš? Pridaj sa k nám do Klubu ŠKRT – Šikovných, Kreatívnych, Rozhľadených Tvorcov. 
Literatúra zábavne a tvorivo Cieľom je rozvíjať tvorivý potenciál žiakov a poskytovať priestor pre vyjadrenie vlastných názorov. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce. Rozvíjať komunikačnú schopnosť, zvlášť pri verejnom vystupovaní a štylizácii písaného i hovoreného textu. Získavať praktickú skúsenosť smerom od nápadu až po jeho realizovanie.
Florbal a športová príprava Cieľom je osvojiť si základné florbalové zručnosti, ako je dribling s loptičkou, vedenie a spracovanie loptičky, streľba na bránu. Pri rôznych pohybových hrách zlepšovať pohybové schopnosti a vytvoriť kladný vzťah žiaka k športu.
Programovanie Legorobotov  Náplňou krúžku je stavba robotov zo špeciálnych lego stavebníc, ktoré obsahujú motory, či senzory. Následne sa do takto skonštruovaného robota musí vymyslieť a vytvoriť program, podľa ktorého bude robot fungovať.
Zápasenie  I Cieľom je získať základné pohybové schopnosti, zdokonalenie gymnastiky, úpolvové hry.
Zápasenie  II Cieľom je získať základné pohybové schopnosti, zdokonalenie gymnastiky, úpolvové hry.
Futbalovo – florbalový Náplňou je získať futbalové a florbalové zručnosti.
Posilňovanie Posilniť svaly tela.
Pohybové aktivity Je určený pre žiakov 1. ročníka základnej školy. Jeho cieľom je posilniť význam pohybových aktivít ako súčasť denného režimu.

Ponuka krúžkov 2020

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021

Krúžky sa začnú realizovať od 01.10.2020. Nižšie si všimnite rozpis krúžkov. Prihlásenie prebieha cez triednych učiteľov, ktorí Vám radi poskytnú bližšie informácie.

p.č. NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU CIEĽOVÁ SKUPINA DEŇ V TÝŽDNI ČAS UČEBŇA/

INÉ

ANOTÁCIA/poznámky
1. Chovateľsko-pestovateľský Mgr. Šarlota Škorvánková Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ utorok 12.30 h. Voliéra, átrium Rozvoj ekologického cítenia žiakov, chov papagájov a pestovanie okrasných a liečivých bylín.
2. Krížom-krážom s Lenkou PaedDr. Lenka Korfantová Žiaci 2. ročníka ZŠ piatok 11.45 h. 2.C Objavovanie a precvičovanie pravidiel gramatiky a matematiky veselou formou
3. Tvorivé dielne Ing. Ingrid Ondášová Žiaci od 3. ročníka ZŠ streda 15.00 h. 2.C Počet žiakov je limitovaný na 10. Namateriál 2 eurá/mesiac. Techniky decoupage, krakelovanie, maľovanie na textil, patchwork, škrobené ozdoby.
4. Pomoc labkám I Ing. Ingrid Ondášová Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sobota 6x za rok Útulok UVP Košice Venčenie psov a drobná pomoc v útulku.
5. Zápasenie Mgr. Matej Gardoš (M SR v zápasení) Žiaci 1. stupňa ZŠ pondelok 14.00 h. Malá telocvičňa Rozvoj a zdokonaľovanie pohybových schopností so zameraním na úpolové športy.
6. Hravo učivom Mgr. Andrea Nagyová Žiaci 2. ročníka ZŠ štvrtok 11.45 h. 2.A Upevňovanie a precvičovanie učiva slovenského jazyka a matematiky.
7. Bystré hlavičky Mgr. Martina Barcziová Žiaci 4 ročníka ZŠ pondelok 13.30 h. 4.B Precvičovanie učiva hravou formou a neformálne.
8. Futbalový Mgr. Artur Tenkach Žiaci 1. stupňa ZŠ pondelok 13.30 h. telocvičňa Poplatok 10 eur priamo vedúcemu krúžku
9. Futbalový Mgr. Artur Tenkach Žiaci MŠ pondelok 14.30 h. telocvičňa Poplatok 10 eur priamo vedúcemu krúžku
10. Spevácky Mgr. Ľudmila Šoltisová Žiaci od 2. ročníka ZŠ štvrtok 13.45 h. kaplnka Rozvíjanie talentu, spevu, nácvik ukazovačiek a pod.
11. Pomoc labkám II Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ sobota 6x za rok Útulok UVP Košice Venčenie psov a drobná pomoc v útulku.
12. Kulinárium Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ pondelok 14.00 h. (2x/mesiac) Školská kuchynka Spoznávanie chutí domácej i zahraničnej kuchyne. Nové recepty. Potešenie chuťových pohárikov.
13. Turistický Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ sobota 6x za rok sobotňajšia turistika   Putovanie po cestách i necestách, rozvoj priateľstiev a spoznávanie krás Slovenska.
14. Programovanie Mgr. Milan Hovanec Žiaci 2. stupňa ZŠ pondelok 13.45 h. Učebňa Carla Acutisa Rozvoj logického a algoritmického myslenia.
15. Fyzikálny (pre zVEDAvých) RNDr. Beáta Guteková Žiaci 7.-9. ročníka ZŠ streda 13.45 h. Učebňa Alberta Einsteina Prehĺbenie a precvičovanie vedomostí a zručností počas získané počas vyučovania. Naučíme sa rozumieť fyzikálnej podstate rôznych javov z bežného života a budeme sa pripravovať na fyzikálnu olympiádu a súťaže.
16. Matematika 9 Mgr. Katarína Hopková Žiaci 9. ročníka ZŠ Streda chlapci/štvrtok dievčatá 13.50 h. 9.A Príprava na T9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.
17. Matematický 7-8 RNDr. Mgr. Anna Kovaľová Žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ pondelok 13.50 h. 8.B Precvičovanie učiva, doučovanie podľa záujmu.
18. Aby slovenčina chutila Mgr. Martina Molnárová Žiaci 9. ročníka ZŠ pondelok 13.50 h. 9.A Príprava na T9 a na prijímacie skúšky na stredné školy. Práca s textom.
19. Knihomoľovanie Mgr. Martina Molnárová Žiaci 2. stupňa ZŠ štvrtok 13.50 h. Školská knižnica Poďme sa spoločne začítať a objaviť zákutia krajiny príbehov, fantázie a kreativity.
20. Miništrantský pre chlapcov Mgr. Ján Kocúrko Žiaci ZŠ a gymnázia Piatok/štvrtok 7.00 h. kaplnka Asistencia a príprava počas liturgických slávnosti.
21. Prírodovedný Mgr. Šarlota Škorvánková Žiaci gymnázia štvrtok 13.00 h. Učebňa J. G. Mendel Rozvoj logického myslenia, príprava na vysoké školy.
22. Fyzikálny pre GYM RNDr. Beáta Guteková Žiaci gymnázia Podľa dohody Podľa dohody Učebňa Alberta Einsteina Prehĺbenie a precvičovanie vedomostí a zručností počas získané počas vyučovania. Naučíme sa rozumieť fyzikálnej podstate rôznych javov z bežného života a budeme sa pripravovať na fyzikálnu olympiádu a súťaže.
23. Literárno-žurnalistický PaedDr. Helena Čižmárová Žiaci gymnázia štvrtok 14.30 h. Miestnosť redakčnej rady (70) Príprava časopisu Quo vadis, práca s grafickými programami, teambuilding.
               

Parkour – upútavka na nový šport

PARKOUR tréningy pre deti a mládež už aj v meste KOŠICE a práve na našej škole. Kurzy SuperKids pre deti od 4 do 7 rokov a Parkour Basic pre mládež 8 až 15 rokov. Kurzy nájdete v predaji na stránkach https://ke.skills.sk/ Tréningy začínajú od 9.9.2019. Na tomto odkaze záujemci nájdu odkaz na upútavku:

Skilllab-Poprad

 

Prihlasovanie na krúžky 2020

Od 01.09.2020 prebieha prihlasovanie žiakov na krúžky. Prosíme rodičov žiakov, aby optimalizovali časy krúžkov podľa harmonogramu. Všimnite si rozvrh miestností, v ktorých sa konajú krúžky. Je potrebné, aby mali žiaci na každý krúžok samostatnú prihlášku, ktorú je možné nájsť tu: prihlaska na kruzok20_21

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na: 055/787 34 21, 055/787 34 21 alebo emailom na zastupca.gkm@gmail.com.

Administratívne formality ku krúžkom 2020

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s fungovaním v centre voľného času.

Ku agende centra voľného času (ďalej len CVČ) patria:

 • papierová prihláška na každý krúžok podpísaná zákonným zástupcom žiaka
 • čestné vyhlásenie pre zber údajov (rodič môže dať iba jednému CVČ)
 • rozhodnutie o prijatí do CVČ

Ak žiaci majú záujem navštevovať akýkoľvek krúžok na našej škole, tak platia nasledujúce podmienky:

 • Žiaci dostanú prázdne prihlášky na krúžky (potrebné je ich vyplniť), tlačivo Čestné vyhlásenie pre zber údajov (je potrebné vrátiť podpísané obidva originály a prosíme, aby ste ich iba podpísali a nič do nich nevpisovali), Rozhodnutie o prijatí do CVČ (je potrebné vrátiť jednu podpísanú kópiu). Tieto podpísané tlačivá prosíme prosím vrátiť nepoprehýbané, nepokrčené a podpísané obratom, najneskôr však 10.09.2020 prostredníctvom triednych učiteľov. Prosím aby ste do nich nedopisovali žiadne chýbajúce údaje. Dôležitá je pre nás adresa trvalého pobytu a podpis zákonného zástupcu.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému CVČ.

Agendu krúžkov si v každej triede organizuje triedny učiteľ a jemu žiaci nosia prihlášky i ostatné tlačivá. Triedny učiteľ kompletný zoznam odovzdá zodpovednému učiteľovi za CVČ. Zoznam krúžkov aj s časovým rozvrhom je v samostatnom článku. Krúžky začnú fungovať od októbra 2020.

Poplatky

Podľa § 5 ods. 6 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa § 116 ods.7, písmeno a), b) zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadená (§35) vo výške 7 eur mesačne.

Úhradu za krúžok prosím realizujte bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK93 0200 0000 0031 6241 8657, variabilný symbol 444 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa. V prípade, že žiak venuje škole vzdelávací poukaz, výška mesačného poplatku je 5 eur pri rovnakom variabilnom symbole i poznámke.

Vzdelávacie poukazy predstavujú finančný benefit pre žiakov, ktorí navštevujú krúžky v našom CVČ.

Všetci žiaci školy dostanú vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Je na zvážení zákonného zástupcu, ktorej inštitúcii (CVČ, ZUŠ) VP venuje. Odporúčame venovať VP našej škole. Podpísaný VP prosíme doručiť do školy (cez triedneho učiteľa alebo sekretariát) najneskôr do 21.09.2020. Na našej škole môže žiak uplatniť VP v CVČ alebo v ZUŠ.

 • Ak žiak venuje VP nášmu CVČ, tak má nárok na zľavu 2 eurá z výšky mesačného poplatku, teda v takom prípade sa platí 5 eur mesačne. Ak žiak venuje VP inej inštitúcii a chce navštevovať krúžok v našom CVČ, tak sa na túto situáciu vzťahuje platba za krúžok vo výške 7 eur/mesiac. Teda žiaci môžu navštevovať CVČ bez ohľadu na venovanie VP. VP však prináša pre žiaka navštevujúceho naše CVČ finančný benefit.
 • Ak žiak venuje VP našej ZUŠ tak má nárok na zľavu z výšky mesačného poplatku 2 eurá/mesiac.
 • Na VP prosím napíšte ceruzkou v pravom hornom horu značku “CVČ” ak venujete poukaz CVČ, alebo “ZUŠ”, ak venujete poukaz ZUŠ.