Administrácia krúžkov 2021/2022

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s fungovaním Centra voľného času a krúžkov.

Ku agende centra voľného času (ďalej len CVČ) patria:

 • Vyplnený online formulár na krúžok dostupný na webovej stránke školy, napr. tu: https://cvc.gkmke.sk/2021/08/142/
 • čestné vyhlásenie pre zber údajov (rodič môže dať iba jednému CVČ)
 • rozhodnutie o prijatí do CVČ

Ak žiaci majú záujem navštevovať akýkoľvek krúžok na našej škole, tak platia nasledujúce podmienky:

 • Je potrebné podpísať a doručiť do školy do 10.09.2021 (osobne alebo po dieťati) tlačivo Čestné vyhlásenie pre zber údajov (prosíme, aby ste ho iba podpísali a nič do nich nevpisovali).
 • Ďalej je potrebné vrátiť jeden výtlačok Rozhodnutie o prijatí do CVČ  do 10.9.2021
 • Dôležitá je pre nás adresa trvalého pobytu a podpis zákonného zástupcu.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému CVČ.

Agendu krúžkov si v každej triede organizuje triedny učiteľ a jemu nosia žiaci tlačivá. Triedny učiteľ kompletný zoznam odovzdá zodpovednému učiteľovi za CVČ.

Poplatky

Podľa § 5 ods. 6 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa § 116 ods.7, písmeno a), b) zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadená (§35) vo výške 7 eur mesačne.

Úhradu za krúžok prosím realizujte bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK93 0200 0000 0031 6241 8657, variabilný symbol 444 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa. V prípade, že žiak venuje škole vzdelávací poukaz, výška mesačného poplatku je 5 eur pri rovnakom variabilnom symbole. Vzdelávacie poukazy predstavujú finančný benefit pre žiakov, ktorí navštevujú krúžky v našom CVČ.

Všetci žiaci školy dostanú vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Je na zvážení zákonného zástupcu, ktorej inštitúcii (CVČ, ZUŠ) VP venuje. Odporúčame venovať VP našej škole. Podpísaný VP prosíme doručiť do školy (cez triedneho učiteľa alebo sekretariát) najneskôr do 21.09.2021. Na našej škole môže žiak uplatniť VP v CVČ alebo v ZUŠ.

 • Ak žiak venuje VP nášmu CVČ, tak má nárok na zľavu 2 eurá z výšky mesačného poplatku, teda v takom prípade sa platí 5 eur mesačne. Ak žiak venuje VP inej inštitúcii a chce navštevovať krúžok v našom CVČ, tak sa na túto situáciu vzťahuje platba za krúžok vo výške 7 eur/mesiac. Teda žiaci môžu navštevovať CVČ bez ohľadu na venovanie VP. VP však prináša pre žiaka navštevujúceho naše CVČ finančný benefit.
 • Ak žiak venuje VP našej ZUŠ tak má nárok na zľavu z výšky mesačného poplatku 2 eurá/mesiac.
 • Na VP prosím napíšte ceruzkou v pravom hornom horu značku „CVČ“ ak venujete poukaz CVČ, alebo „ZUŠ“, ak venujete poukaz ZUŠ.

Ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022

Milí žiaci, vážení rodičia!

V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom online formulára. Formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 08.09.2021. Postup je nasledujúci:

 • Ponuka krúžkov je rozdelená na tri základné cieľové skupiny (I. stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, gymnázium).
 • Každého žiaka je potrebné prihlásiť samostatne a súčasne platí, že si v prípade každého žiaka môžete zvoliť najviac dva krúžky.
 • Mesačný poplatok za krúžok je 7 eur a úhrada prebieha bezhotovostne platbou na účet (do poznámky prosím uveďte meno a priezvisko a triedu, ktorú žiak navštevuje).
 • Ak žiak/zákonný zástupca venuje škole vzdelávací poukaz, má nárok na zľavu 2 eurá z mesačného poplatku za jeden krúžok. Teda v takom prípade je poplatok za jeden krúžok 5 eur. Ďalší v poradí je za poplatok 7 eur.
 • Krúžky sú podľa anotácie obohatením pre žiaka, rozvíjajú logické myslenie, kreatívne činnosti športové činnosti a sú významným benefitom pre rozvoj osobnosti žiaka.
 • Prostredníctvom triedneho učiteľa Vám budú zaslané administratívne dokumenty, ktoré prosíme podpísať a obratom doručiť do školy (do 09.09.2021) v prípade, že žiak bude navštevovať krúžok v centre voľného času. Pripomíname, že nasledujúce dokumenty môžete venovať len jednému centru voľného času. Ide o tieto dokumenty: čestné vyhlásenie pre zber údajov v CVČ, rozhodnutie o prijatí do centra voľného času.

Ponuka krúžkov pre I. stupeň ZŠ

názov krúžku špecifikácia cieľovej skupiny vedúci krúžku deň v týždni predpokladaný čas
1 Krížom-krážom s Lenkou žiaci 3. ročníka PaedDr. Lenka Korfantová pondelok 13.45 h
2 Zápasenie prípravka a žiaci 1.-4. ročník Mgr. Matej Gardoš pondelok 14.45 h.
3 Chovateľský žiaci prvého stupňa ZŠ Mgr. Šarlota Škorvánková utorok 13.00 h.
4 Hravo učivom žiaci 3. A Mgr. Andrea Nagyová štvrtok 13. 45 hod.
5 Florbal a športová príprava žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ Bc. Gabriela Gálová utorok 13.30 hod.
6 Florbal a športová príprava žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ Bc. Gabriela Gálová utorok 13.30 hod.
7 Miništrantský žiaci I. stupň ZŠ Mgr. Ján Kocúrko piatok 7.00 h.
8 Vedomátor žiaci IV. ročníka Mgr. Patrícia Vattaiová pondelok 13.15 h.

Prihlásenie na krúžok realizujeme vyplnením nasledujúceho formulára tu.

 

Ponuka krúžkov pre II. stupeň ZŠ

názov krúžku špecifikácia cieľovej skupiny vedúci krúžku deň v týždni predpokladaný čas
1 Priprava na prijímacie skúšky z matematiky žiaci deviateho ročníka RNDr. Anna Kovaľová streda 13.45 h.
2 Programovanie s legom žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Milan Hovanec streda 13. 45 h
3 Knihomoľovanie žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Martina Molnárová štvrtok 13.45 h.
4 Aby slovenčina chutila žiaci 9. B Mgr. Martina Molnárová pondelok 13.45 h.
5 Zápasenie žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Matej Gardoš streda 14.45 h.
6 Chovateľský žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Šarlota Škorvánková utorok 13.00 h.
7 Francúžština hravo žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Karolína Kotorová pondelok 14.00 h.
8 (Ne)matematika žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Katarína Hopková pondelok 14:00 hod.
9 Doučovanie matematiky 6 6. ročník Mgr. Katarína Hopková štvrtok 14:00 hod.
10 Doučovanie matematiky 7 7. ročník Mgr. Katarína Hopková streda 14:00 hod.
11 Slovenčina v kocke žiaci 9. A PaedDr. Helena Čižmárová pondelok 13. 45 hod.
12 Fyzika okolo nás  9., 8. a 7. ročník ZŠ RNDr. Beáta Guteková upresníme
13 Environmentálny žiaci druhého stupňa ZŠ Zdenka Krajňáková piatok 13.30

Prihlásenie na krúžok realizujeme vyplnením nasledujúceho formulára tu.

 

Ponuka krúžkov pre gymnázium

názov krúžku špecifikácia cieľovej skupiny vedúci krúžku deň v týždni predpokladaný čas
1 Posilňovanie žiaci gymnázia Mgr. Matej Gardoš štvrtok 14.45 h.
2 Prírodovedný žiaci gymnázia Mgr. Šarlota Škorvánková piatok 13.45 h.
3 Literatúra zábavne a tvorivo žiaci gymnázia PaedDr. Helena Čižmárová podľa dohody
4 Olympiáda z fyziky žiaci gymnázia RNDr. Beáta Guteková podľa dohody

Prihlásenie na krúžok realizujeme vyplnením nasledujúceho formulára tu.

Ponuka krúžkov 2020

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021

Krúžky sa začnú realizovať od 01.10.2020. Nižšie si všimnite rozpis krúžkov. Prihlásenie prebieha cez triednych učiteľov, ktorí Vám radi poskytnú bližšie informácie.

p.č. NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU CIEĽOVÁ SKUPINA DEŇ V TÝŽDNI ČAS UČEBŇA/

INÉ

ANOTÁCIA/poznámky
1. Chovateľsko-pestovateľský Mgr. Šarlota Škorvánková Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ utorok 12.30 h. Voliéra, átrium Rozvoj ekologického cítenia žiakov, chov papagájov a pestovanie okrasných a liečivých bylín.
2. Krížom-krážom s Lenkou PaedDr. Lenka Korfantová Žiaci 2. ročníka ZŠ piatok 11.45 h. 2.C Objavovanie a precvičovanie pravidiel gramatiky a matematiky veselou formou
3. Tvorivé dielne Ing. Ingrid Ondášová Žiaci od 3. ročníka ZŠ streda 15.00 h. 2.C Počet žiakov je limitovaný na 10. Namateriál 2 eurá/mesiac. Techniky decoupage, krakelovanie, maľovanie na textil, patchwork, škrobené ozdoby.
4. Pomoc labkám I Ing. Ingrid Ondášová Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sobota 6x za rok Útulok UVP Košice Venčenie psov a drobná pomoc v útulku.
5. Zápasenie Mgr. Matej Gardoš (M SR v zápasení) Žiaci 1. stupňa ZŠ pondelok 14.00 h. Malá telocvičňa Rozvoj a zdokonaľovanie pohybových schopností so zameraním na úpolové športy.
6. Hravo učivom Mgr. Andrea Nagyová Žiaci 2. ročníka ZŠ štvrtok 11.45 h. 2.A Upevňovanie a precvičovanie učiva slovenského jazyka a matematiky.
7. Bystré hlavičky Mgr. Martina Barcziová Žiaci 4 ročníka ZŠ pondelok 13.30 h. 4.B Precvičovanie učiva hravou formou a neformálne.
8. Futbalový Mgr. Artur Tenkach Žiaci 1. stupňa ZŠ pondelok 13.30 h. telocvičňa Poplatok 10 eur priamo vedúcemu krúžku
9. Futbalový Mgr. Artur Tenkach Žiaci MŠ pondelok 14.30 h. telocvičňa Poplatok 10 eur priamo vedúcemu krúžku
10. Spevácky Mgr. Ľudmila Šoltisová Žiaci od 2. ročníka ZŠ štvrtok 13.45 h. kaplnka Rozvíjanie talentu, spevu, nácvik ukazovačiek a pod.
11. Pomoc labkám II Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ sobota 6x za rok Útulok UVP Košice Venčenie psov a drobná pomoc v útulku.
12. Kulinárium Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ pondelok 14.00 h. (2x/mesiac) Školská kuchynka Spoznávanie chutí domácej i zahraničnej kuchyne. Nové recepty. Potešenie chuťových pohárikov.
13. Turistický Mgr. Lucia Hromadová Žiaci 2. stupňa ZŠ sobota 6x za rok sobotňajšia turistika   Putovanie po cestách i necestách, rozvoj priateľstiev a spoznávanie krás Slovenska.
14. Programovanie Mgr. Milan Hovanec Žiaci 2. stupňa ZŠ pondelok 13.45 h. Učebňa Carla Acutisa Rozvoj logického a algoritmického myslenia.
15. Fyzikálny (pre zVEDAvých) RNDr. Beáta Guteková Žiaci 7.-9. ročníka ZŠ streda 13.45 h. Učebňa Alberta Einsteina Prehĺbenie a precvičovanie vedomostí a zručností počas získané počas vyučovania. Naučíme sa rozumieť fyzikálnej podstate rôznych javov z bežného života a budeme sa pripravovať na fyzikálnu olympiádu a súťaže.
16. Matematika 9 Mgr. Katarína Hopková Žiaci 9. ročníka ZŠ Streda chlapci/štvrtok dievčatá 13.50 h. 9.A Príprava na T9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.
17. Matematický 7-8 RNDr. Mgr. Anna Kovaľová Žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ pondelok 13.50 h. 8.B Precvičovanie učiva, doučovanie podľa záujmu.
18. Aby slovenčina chutila Mgr. Martina Molnárová Žiaci 9. ročníka ZŠ pondelok 13.50 h. 9.A Príprava na T9 a na prijímacie skúšky na stredné školy. Práca s textom.
19. Knihomoľovanie Mgr. Martina Molnárová Žiaci 2. stupňa ZŠ štvrtok 13.50 h. Školská knižnica Poďme sa spoločne začítať a objaviť zákutia krajiny príbehov, fantázie a kreativity.
20. Miništrantský pre chlapcov Mgr. Ján Kocúrko Žiaci ZŠ a gymnázia Piatok/štvrtok 7.00 h. kaplnka Asistencia a príprava počas liturgických slávnosti.
21. Prírodovedný Mgr. Šarlota Škorvánková Žiaci gymnázia štvrtok 13.00 h. Učebňa J. G. Mendel Rozvoj logického myslenia, príprava na vysoké školy.
22. Fyzikálny pre GYM RNDr. Beáta Guteková Žiaci gymnázia Podľa dohody Podľa dohody Učebňa Alberta Einsteina Prehĺbenie a precvičovanie vedomostí a zručností počas získané počas vyučovania. Naučíme sa rozumieť fyzikálnej podstate rôznych javov z bežného života a budeme sa pripravovať na fyzikálnu olympiádu a súťaže.
23. Literárno-žurnalistický PaedDr. Helena Čižmárová Žiaci gymnázia štvrtok 14.30 h. Miestnosť redakčnej rady (70) Príprava časopisu Quo vadis, práca s grafickými programami, teambuilding.
               

Parkour – upútavka na nový šport

PARKOUR tréningy pre deti a mládež už aj v meste KOŠICE a práve na našej škole. Kurzy SuperKids pre deti od 4 do 7 rokov a Parkour Basic pre mládež 8 až 15 rokov. Kurzy nájdete v predaji na stránkach https://ke.skills.sk/ Tréningy začínajú od 9.9.2019. Na tomto odkaze záujemci nájdu odkaz na upútavku:

Skilllab-Poprad

 

Prihlasovanie na krúžky 2020

Od 01.09.2020 prebieha prihlasovanie žiakov na krúžky. Prosíme rodičov žiakov, aby optimalizovali časy krúžkov podľa harmonogramu. Všimnite si rozvrh miestností, v ktorých sa konajú krúžky. Je potrebné, aby mali žiaci na každý krúžok samostatnú prihlášku, ktorú je možné nájsť tu: prihlaska na kruzok20_21

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na: 055/787 34 21, 055/787 34 21 alebo emailom na zastupca.gkm@gmail.com.

Administratívne formality ku krúžkom 2020

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s fungovaním v centre voľného času.

Ku agende centra voľného času (ďalej len CVČ) patria:

 • papierová prihláška na každý krúžok podpísaná zákonným zástupcom žiaka
 • čestné vyhlásenie pre zber údajov (rodič môže dať iba jednému CVČ)
 • rozhodnutie o prijatí do CVČ

Ak žiaci majú záujem navštevovať akýkoľvek krúžok na našej škole, tak platia nasledujúce podmienky:

 • Žiaci dostanú prázdne prihlášky na krúžky (potrebné je ich vyplniť), tlačivo Čestné vyhlásenie pre zber údajov (je potrebné vrátiť podpísané obidva originály a prosíme, aby ste ich iba podpísali a nič do nich nevpisovali), Rozhodnutie o prijatí do CVČ (je potrebné vrátiť jednu podpísanú kópiu). Tieto podpísané tlačivá prosíme prosím vrátiť nepoprehýbané, nepokrčené a podpísané obratom, najneskôr však 10.09.2020 prostredníctvom triednych učiteľov. Prosím aby ste do nich nedopisovali žiadne chýbajúce údaje. Dôležitá je pre nás adresa trvalého pobytu a podpis zákonného zástupcu.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému CVČ.

Agendu krúžkov si v každej triede organizuje triedny učiteľ a jemu žiaci nosia prihlášky i ostatné tlačivá. Triedny učiteľ kompletný zoznam odovzdá zodpovednému učiteľovi za CVČ. Zoznam krúžkov aj s časovým rozvrhom je v samostatnom článku. Krúžky začnú fungovať od októbra 2020.

Poplatky

Podľa § 5 ods. 6 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa § 116 ods.7, písmeno a), b) zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadená (§35) vo výške 7 eur mesačne.

Úhradu za krúžok prosím realizujte bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK93 0200 0000 0031 6241 8657, variabilný symbol 444 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa. V prípade, že žiak venuje škole vzdelávací poukaz, výška mesačného poplatku je 5 eur pri rovnakom variabilnom symbole i poznámke.

Vzdelávacie poukazy predstavujú finančný benefit pre žiakov, ktorí navštevujú krúžky v našom CVČ.

Všetci žiaci školy dostanú vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Je na zvážení zákonného zástupcu, ktorej inštitúcii (CVČ, ZUŠ) VP venuje. Odporúčame venovať VP našej škole. Podpísaný VP prosíme doručiť do školy (cez triedneho učiteľa alebo sekretariát) najneskôr do 21.09.2020. Na našej škole môže žiak uplatniť VP v CVČ alebo v ZUŠ.

 • Ak žiak venuje VP nášmu CVČ, tak má nárok na zľavu 2 eurá z výšky mesačného poplatku, teda v takom prípade sa platí 5 eur mesačne. Ak žiak venuje VP inej inštitúcii a chce navštevovať krúžok v našom CVČ, tak sa na túto situáciu vzťahuje platba za krúžok vo výške 7 eur/mesiac. Teda žiaci môžu navštevovať CVČ bez ohľadu na venovanie VP. VP však prináša pre žiaka navštevujúceho naše CVČ finančný benefit.
 • Ak žiak venuje VP našej ZUŠ tak má nárok na zľavu z výšky mesačného poplatku 2 eurá/mesiac.
 • Na VP prosím napíšte ceruzkou v pravom hornom horu značku “CVČ” ak venujete poukaz CVČ, alebo “ZUŠ”, ak venujete poukaz ZUŠ.

Ponuka záujmových útvarov 2019

Milí priatelia, ponúkame Vám prehľad záujmových útvarov (krúžkov) realizovaných v našom centre voľného času v školskom roku 2019/2020.

Krúžky pre I. stupeň

názov útvaru vedúci útvaru deň čas (h) miestnosť platba (eur)
Aranžérsky M. Počatková pondelok 14.30 kuchynka 7
Bedminton pre deti Mgr. M. Lojová pondelok 14.00 telocvičňa 7
Tvorivé dielne (od 3. ročníka) Ing. I. Ondášová streda 15.00 7
Pomoc labkám (od 2. ročníka) Ing. I. Ondášová sobota 12.00 18.00 6x za školský rok ­útulok 7
Krížom krážom s Lenkou PaedDr. L. Korfantová pondelok 12.30 1. B 7
Krížom krážom s Aďou Mgr. A. Nagyová pondelok 12.30 1. A 7
Spevácky (od 2. ročníka) Mgr. Ľ. Šoltisová štvrtok 13.45 kaplnka 0
Zápasnícky Mgr. M. Gardoš pondelok 13.45 telocvičňa 7
Chovateľský Mgr. Š. Škorvánková priebežne 7

 

Krúžky pre II. stupeň

názov krúžku vedúci deň čas (h) miestnosť platba (eur)
Matematický (pre 7. ročník) RNDr. A. Kovaľová pondelok 13.45 7. B 7
Cvičenia z matematiky 9 Mgr. Š. Škorvánková pondelok 14.00 9. A 7
Environmentálny Mgr. Z. Krajňáková piatok 13.30 zberný dvor 0
Časopis Čordáčik Mgr. art. Ľ. Macáková štvrtok 13.45 INF 0
Aby slovenčina chutila 9 Mgr. M. Molnárová štvrtok 13.45 9. A 7
Knihomoľovanie Mgr. M. Molnárová pondelok 13.45 knižnica 7
Kulinárium Mgr. L. Hromadová štvrtok 13.45 kuchynka 7
Pomoc labkám Mgr. L. Hromadová sobota 12.00 18.00 h 6x za školský rok útulok 7
Programovanie Lego robotov Mgr. M. Hovanec pondelok 13.45 C. Acutis 7
Športový Mgr. M. Gardoš streda 13.45 telocvičňa 7

 

Krúžky pre gymnázium

názov krúžku vedúci deň čas (h) miestnosť
Posilňovanie Mgr. M. Gardoš pondelok/streda 13.45 posilňovňa
Literárno-žurnalistický PaedDr. H. Čižmárová utorok redakčná rada
Geografické súťaže Mgr. M. Koščo piatok KGEG
Fyzikálny RNDr. B. Guteková piatok