Administratívne formality pre rodičov

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s fungovaním v centre voľného času.

Ku agende centra voľného času (ďalej len CVČ) patria:

  • papierová prihláška na každý krúžok podpísaná zákonným zástupcom žiaka
  • čestné vyhlásenie pre zber údajov (rodič môže dať iba jednému CVČ)
  • rozhodnutie o prijatí do CVČ

Ak žiaci majú záujem navštevovať akýkoľvek krúžok na našej škole, tak platia nasledujúce podmienky:

  • Žiaci dostanú prázdne prihlášky na krúžky (potrebné je ich vyplniť), tlačivo Čestné vyhlásenie pre zber údajov (je potrebné vrátiť podpísané obidva originály a prosíme, aby ste ich iba podpísali), Rozhodnutie o prijatí do CVČ (je potrebné vrátiť jednu podpísanú kópiu). Tieto podpísané tlačivá prosíme prosím vrátiť nepoprehýbané, nepokrčené a podpísané obratom, najneskôr však 11.09.2018 počas plenárneho rodičovského spoločenstva.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému CVČ.

Agendu krúžkov si v každej triede organizuje triedny učiteľ a jemu žiaci nosia prihlášky i ostatné tlačivá. Triedny učiteľ kompletný zoznam odovzdá zodpovednému učiteľovi za CVČ. Zoznam krúžkov aj s časovým rozvrhom je v samostatnom článku. Krúžky začnú fungovať v týždni od 10.09. resp. od 17.09.2018.

Poplatky

Podľa § 5 ods. 6 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa § 116 ods.7, písmeno a), b) zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadená (§35) vo výške 5 eur mesačne.

Vzdelávacie poukazy predstavujú finančný benefit pre žiakov, ktorí navštevujú krúžky v našom CVČ.

Všetci žiaci školy dostanú vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Je na zvážení zákonného zástupcu, ktorej inštitúcii (CVČ, ZUŠ) VP venuje. Odporúčame venovať VP našej škole. Podpísaný VP prosíme doručiť do školy (cez triedneho učiteľa alebo sekretariát) najneskôr do 20.09.2018. Na našej škole môže žiak uplatniť VP v CVČ alebo v ZUŠ.

  • Ak žiak venuje VP nášmu CVČ tak má nárok navštevovať jeden krúžok bezplatne. Ak žiak venuje VP inej inštitúcii a chce navštevovať jeden krúžok v našom CVČ, tak sa na túto situáciu vzťahuje platba za krúžok vo výške 5 eur/mesiac. Teda žiaci môžu navštevovať CVČ bez ohľadu na venovanie VP. VP však prináša pre žiaka navštevujúceho naše CVČ finančný benefit.
  • Ak žiak venuje VP našej ZUŠ tak má nárok na zľavu z výšky mesačného poplatku 2 eurá/mesiac.