Administratívne formality ku krúžkom 2020

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s fungovaním v centre voľného času.

Ku agende centra voľného času (ďalej len CVČ) patria:

  • papierová prihláška na každý krúžok podpísaná zákonným zástupcom žiaka
  • čestné vyhlásenie pre zber údajov (rodič môže dať iba jednému CVČ)
  • rozhodnutie o prijatí do CVČ

Ak žiaci majú záujem navštevovať akýkoľvek krúžok na našej škole, tak platia nasledujúce podmienky:

  • Žiaci dostanú prázdne prihlášky na krúžky (potrebné je ich vyplniť), tlačivo Čestné vyhlásenie pre zber údajov (je potrebné vrátiť podpísané obidva originály a prosíme, aby ste ich iba podpísali a nič do nich nevpisovali), Rozhodnutie o prijatí do CVČ (je potrebné vrátiť jednu podpísanú kópiu). Tieto podpísané tlačivá prosíme prosím vrátiť nepoprehýbané, nepokrčené a podpísané obratom, najneskôr však 10.09.2020 prostredníctvom triednych učiteľov. Prosím aby ste do nich nedopisovali žiadne chýbajúce údaje. Dôležitá je pre nás adresa trvalého pobytu a podpis zákonného zástupcu.

Pripomíname, že pre započítanie do zberu údajov môže zákonný zástupca podpísať čestné vyhlásenie pre zber údajov iba jednému CVČ.

Agendu krúžkov si v každej triede organizuje triedny učiteľ a jemu žiaci nosia prihlášky i ostatné tlačivá. Triedny učiteľ kompletný zoznam odovzdá zodpovednému učiteľovi za CVČ. Zoznam krúžkov aj s časovým rozvrhom je v samostatnom článku. Krúžky začnú fungovať od októbra 2020.

Poplatky

Podľa § 5 ods. 6 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa § 116 ods.7, písmeno a), b) zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadená (§35) vo výške 7 eur mesačne.

Úhradu za krúžok prosím realizujte bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK93 0200 0000 0031 6241 8657, variabilný symbol 444 a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa. V prípade, že žiak venuje škole vzdelávací poukaz, výška mesačného poplatku je 5 eur pri rovnakom variabilnom symbole i poznámke.

Vzdelávacie poukazy predstavujú finančný benefit pre žiakov, ktorí navštevujú krúžky v našom CVČ.

Všetci žiaci školy dostanú vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Je na zvážení zákonného zástupcu, ktorej inštitúcii (CVČ, ZUŠ) VP venuje. Odporúčame venovať VP našej škole. Podpísaný VP prosíme doručiť do školy (cez triedneho učiteľa alebo sekretariát) najneskôr do 21.09.2020. Na našej škole môže žiak uplatniť VP v CVČ alebo v ZUŠ.

  • Ak žiak venuje VP nášmu CVČ, tak má nárok na zľavu 2 eurá z výšky mesačného poplatku, teda v takom prípade sa platí 5 eur mesačne. Ak žiak venuje VP inej inštitúcii a chce navštevovať krúžok v našom CVČ, tak sa na túto situáciu vzťahuje platba za krúžok vo výške 7 eur/mesiac. Teda žiaci môžu navštevovať CVČ bez ohľadu na venovanie VP. VP však prináša pre žiaka navštevujúceho naše CVČ finančný benefit.
  • Ak žiak venuje VP našej ZUŠ tak má nárok na zľavu z výšky mesačného poplatku 2 eurá/mesiac.
  • Na VP prosím napíšte ceruzkou v pravom hornom horu značku “CVČ” ak venujete poukaz CVČ, alebo “ZUŠ”, ak venujete poukaz ZUŠ.